Interreg TRANS-GLIOMA

The Interreg TRANS-GLIOMA project is a cross-border cooperation between Slovenia and Italy which aims to increase competitiveness in the fields of cancer research and treatment. For improving cooperation among different institutions who deal with biomedical problems, the project is shared between three research institutes, two hospitals and one company. The pathology in question is glioblastoma – the most common malignant and lethal brain tumor. By using innovative biomedical research, we aim to identify and validate novel diagnostic and/or therapeutic targets which can be translated into clinical use. We intent to strengthen cooperation between subjects from distinct fields of study that complement each other. This will lead to long-lasting successful cooperation and advancement in the research and clinical management of glioblastoma.

The Interreg TRANS-GLIOMA project is supported by the Interreg cross-border cooperation program V-A Slovenia-Italy that is financed by the FERS. The project is worth 1,302,252.49€ total, from which 1,106,914.62€ is financed by European Regional Development Fund (ERDF). For detailed information please visit the Interreg TRANS-GLIOMA website.

For more information on the project partners please click on their logos.

 

Projekt Interreg TRANS-GLIOMA predstavlja čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo, čigav cilj je povečanje konkurenčnosti na področjih raziskovanja in zdravljenja raka. Da bi izboljšali sodelovanje med različnimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z biomedicinskimi težavami, projekt je razdeljen med tremi raziskovalnimi inštituti, dve bolnišnicami in enim podjetjem. Predmet raziskav je glioblastom – najbolj pogost maligni in smrtni možganski tumor. Cilj projekta je z uporabo inovativnih biomedicinskih raziskav identifikacija in vrednotenje novih diagnostičnih in/ali terapevtskih tarč, ki bi se lahko uporabile v klinični praksi. Nameravamo povečati sodelovanje med osebami iz različnih strok, ki se med sabo dopolnjujejo. S tem bomo pridobili dolgotrajno in uspešno sodelovanje, ki bo vodilo k napredku v raziskavah in kliničnem vodenju pacientov z glioblastomom.

Projekt Interreg TRANS-GLIOMA je prejel podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Celotni stroški projekta znašajo 1.302.252,49€, od katerih je ESRR prispeval 1.106.914,62€. Za podrobnejše informacije prosimo obiščite uradno stran projekta Interreg TRANS-GLIOMA.

Za dodatne informacije o projektnih partnerjih kliknite na njihove logotipe.

 

Il progetto Interreg TRANS-GLIOMA è una cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia che mira ad aumentare la competitività nei settori della ricerca e della cura del cancro. Per migliorare la cooperazione tra diverse istituzioni che si occupano di problemi biomedici, il progetto è condiviso tra tre istituti di ricerca, due ospedali e una società. La patologia in questione è il glioblastoma –  il più comune tumore al cervello maligno e letale. Utilizzando la ricerca biomedica piu’ innovativa, miriamo a identificare e validare nuovi obiettivi diagnostici e / o terapeutici che possono essere tradotti in uso clinico. Intendiamo rafforzare la cooperazione tra soggetti provenienti da campi di studio diversi che si completano a vicenda. Ciò porterà a una cooperazione e ad un avanzamento della ricerca e della gestione clinica del glioblastoma duraturi nel tempo.

Il progetto Interreg TRANS-GLIOMA è supportato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Slovenia-Italia finanziato dalla FERS. Il progetto vale un totale di 1.302.252,49 €, di cui 1.106,914,62 € finanziati dal Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale (FESR). Per informazioni piu’ dettagliate, visitare il sito Web Interreg TRANS-GLIOMA.

Per maggiori informazioni sui partner del progetto, fare clic sui loro loghi.